Bạn đang ở :   Đơn vị hành chính
    Đăng Nhập

Liên lạc:

- Địa chỉ: 508 Duy Tân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3862516

- Fax: 0260.3864994

- Email: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1. Phạm Xuân Khanh Chánh văn phòng
 02603861427  
2. Phạm Quang Thành
Phó Chánh văn phòng
 02603915690  
3. i Đức Trung Phó Chánh văn phòng
 02603915690  

 

 

 

 Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng sở

 

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết