Tên cơ quan : CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: 
đường Nguyễn Sơn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum
Điện thoại:
02603.500.139
Fax:
E-mail: hungmocmien@gmail.com


1. Tổ chức bộ máy

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
  LÃNH ĐẠO
     
1. Đặng Văn Tuấn Chi cục trưởng
   
2. Lê Văn Tuấn
Phó Chi cục trưởng
   
  PHÒNG KH-QH      
3.
Trưởng phòng
   
  PHÒNG TC-HC
     
4. Nguyễn Hồng Minh
Phó Trưởng phòng    
  PHÒNG PTNT      
5. Lê Văn Hồng
Trưởng phòng    

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn: Quyết định 828/QĐ-SNN ngày 07/9/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết