Tên cơ quan : CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

Địa chỉ:               462 Đào Duy Từ - TP. Kon Tum – Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:          0603.861.164

 Fax:

E-mail:


1. Bộ máy tổ chức:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
  LÃNH ĐẠO
     
1 Huỳnh Văn Liêm
Chi cục trưởng
   
2 Nguyễn Văn Lương
Phó Chi cục trưởng
   
  PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG      
3 Võ Trọng Nghĩa
Phó Trưởng phòng
   
  PHÒNG HC-TH
     
4  Vũ Thị Mỳ      

 2. Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản: Quyết định 422/QĐ-UBND

3. Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản: Quyết định 784.QD-SNN

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết