Tên đơn vị: KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH

          - Địa chỉ:  Km số 2, Tỉnh lộ 673, huyện Dak Glei, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 02603.505.678

- Email: kbttnngoclinhkontum@gmail.com

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Đinh Ngọc Thanh Giám đốc kiêm Hạt trưởng KL
   
2 Lê Mạnh Tiến
Phó Giám đốc
   
3 Hồ Thanh Vương
Phó Giám đốc
   
 

   
 

   

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban quản lý Khu bảo tồn Ngọc Linh: Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết