Đăng Nhập

         Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐĂK UY

          - Địa chỉ: 

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Nay Y Riu
Giám đốc
   

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Uy: Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết