Đăng Nhập

         Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK ANG

          - Địa chỉ: 

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Vũ Đình Chi
Trưởng ban
   
2 Phạm Ngọc Vinh Phó Trưởng ban    

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban quản lý rừng phong hộ Đăk Ang: Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh KOn Tum

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết