Đăng Nhập

  Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK BLÔ

          - Địa chỉ: 

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Trần Văn Tuất
Trưởng ban
   
2
Phó Trưởng ban
   
3 Trần Thị Bền
Trưởng phòng TC-HC
   
4 Lê Viết Tuân
Tổ trưởng tổ QLBVR
   

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết