Đăng Nhập

            Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK HÀ

          - Địa chỉ: 

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Nguyễn Xuân Linh Trưởng ban
   

 


2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà: Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết