Đăng Nhập

Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK LONG

          - Địa chỉ: 

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Lương Văn Phường
Trưởng ban
   
2 Lê Ngọc Bảo
Phó Trưởng ban    
3 Hoàng Thị Yến
Trưởng phòng Tổng hợp
   
4 Nguyễn Trọng Nhất Trưởng phòng kỹ thuật
   

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Long: Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết