Đăng Nhập

           Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

          - Địa chỉ:  Thôn Mô Pả, xã Dak Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

 

 

1.Tổ chức bộ máy:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1 Võ Sỹ Chung
Trưởng ban
   
2 Lê Viết Bảy
Phó Trưởng ban    
3 1 Trần Ngọc Linh
Kỹ Thuật
   

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông: Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết