Tên cơ quan : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG TỈNH KON TUM (KFW10)
Địa chỉ: 508 Duy Tân, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 
Fax: 
E-mail

I. Bộ máy tổ chức:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
  LÃNH ĐẠO 
     
1 Đặng Hiếu Trung Phó Giám đốc
   
2 Hồ Thị Quý Phi Phó Giám đốc
   

II.Chức năng, nhiệm vụ:

Tên cơ quan : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN ( FLITCH)
Địa chỉ: 
508 Duy Tân, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại:
Fax:
E-mail

I. Bộ máy tổ chức:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
  LÃNH ĐẠO
     
1  Đặng Hiếu Trung Giám đốc
   
2 Hà Đức Giao Phó Giám đốc
   

II.Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết