Tên cơ quan : Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail

I. Bộ máy tổ chức:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
  LÃNH ĐẠO
     
1 Hoàng Văn Thuận Giám đốc
   
2 Tô Văn Bình
Phó Giám đốc
   
3 Lê Văn Lễ Phó Giám đốc    

II.Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết