Đăng Nhập

Liên lạc:

- Địa chỉ: 508 Duy Tân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0603.864833

- Fax:

- Email: pkhtcsnn@gmail.com  

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1. Trần Việt Cường
Trưởng phòng
 02603.864.833  
2.
Trần Văn Cao Sơn
Phó Trưởng phòng

 
3. Nguyễn Quang Hòa
Phó Trưởng phòng
 02603.864.833  
4. Bùi Hành Quân
Phó Trưởng phòng
 02603.864.833  
         

 

 

 

 

 Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính

 1. Vị trí chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tổng hợp tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý về: quy hoạch, kế hoạch, tài chính, khoa học, công nghệ và môi trường; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, phát triển nông thôn và chất lượng nông lâm sản và thủy sản; hợp tác quốc tế; tổng hợp và thống kê; xây dựng báo cáo tổng hợp thường kỳ tháng, năm, các báo cáo đột xuất do lãnh đạo Sở giao.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch

a. Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết đã được phê duyệt;

b. Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng các chính sách về đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện;

c. Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình; dự án; quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt;

d. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành chức năng cụ thể hoá cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;

 e. Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các quy định về quản lý đầu tư; kiểm tra sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch và thực hiện chức năng thẩm định, theo dõi thực hiện các chương trình, dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở quản lý theo quy định;

g. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định (trừ lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình);

h. Tham mưu cho Giám đốc Sở và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án chuyên ngành theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;

k.Tham mưu Giám đốc Sở ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền những văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng được giao;

2.2. Về công tác tài chính

a. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tham mưu công tác tài chính - kế toán các chương trình, dự án, của ngành phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước;

b. Tổng hợp trình Giám đốc Sở kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc Sở; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính - kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc. Thẩm tra, tổng hợp số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán trực thuộc, lập báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị dự toán cấp II theo chế độ kế toán hiện hành;

c. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, cân đối kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tham mưu cho Giám đốc Sở cân đối hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất xử lý các vấn đề về tài chính, thực hành tiết kiệm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

d. Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.3. Về công tác khoa học, công nghệ và môi trường

a. Tham mưu, đề xuất đề tài nghiên cứu và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học, tiến bộ công nghệ, kỹ thuật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

b.Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

c. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; 

d. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu thẩm định, nghiệm thu, quản lý và triển khai chỉ đạo thực hiện các chương trình đề tài nghiên cứu, khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường. Là đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, đề tài khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

 2.4. Về công tác hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại của ngành

a. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng đề án hợp tác quốc tế, tổng hợp tình hình và tiến độ triển khai các dự án hợp tác quốc tế được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, quản lý, theo dõi;

b. Theo dõi việc thực hiện công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại,  chương trình hợp tác với các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh.

2.5. Về công tác tổng hợp và thống kê

a. Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn;

b. Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác, báo cáo thực hiện kế hoạch tuần, tháng, quý, 6 tháng, cả năm; các báo cáo chuyên đề và các báo cáo tổng hợp khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở; Giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của Sở đã đề ra;

c. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; 

d. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với hướng dẫn của Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật;

e. Tổng hợp, báo cáo hàng năm về công tác đối ngoại, chương trình hợp tác quốc tế của Sở;

2.6. Thường trực theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở đối với công tác kết nghĩa các xã đặc biệt khó khăn trong toàn ngành theo phân công của cấp có thẩm quyền, 

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết