Đăng Nhập

Liên lạc:

- Địa chỉ: 508 Duy Tân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0603.863864

- Fax:

- Email:

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1. Đặng Văn Tuấn Trưởng phòng
 0603.863.864  
2. Ưng Văn Thanh 
Phó Trưởng phòng
  0603.863.864  
3. Đỗ Thị Bích Trâm Phó Trưởng phòng   0603.863.864  

 

 

 

 Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ 

 1. Vị trí chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện, chỉ đạo điều hành về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của ngành theo phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; vị trí việc làm, số lượng người làm việc; biên chế công chức, viên chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và cải cách hành chính thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo đánh giá định kỳ công tác cải cách hành chính của ngành theo quy định;

2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện đề án tổ chức bộ máy của ngành; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; tham mưu việc xây dựng các phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; 

2.3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của ngành; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, tinh giản biên chế  đối với công chức, viên chức thuộc sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở nhận xét đánh giá, phân loại hàng năm đối với công chức, viên chức thuộc khối Văn phòng Sở và đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc sở  thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở quản lý; 

2.5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; tham mưu việc tiếp nhận, thuyên chuyển công tác, thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật công chức, viên chức. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng nâng lương, Hội đồng kỷ luật công chức, viên chức của Sở. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

2.6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý theo quy định về nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí, mất sức, bảo hộ lao động; hướng dẫn thực hiện định mức, tiền lương cho các đơn vị thuộc Sở trong việc sử dụng biên chế và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật;

2.7. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hư¬ớng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bố trí công chức, viên chức; nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm của các đơn vị thuộc Sở theo quy định. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ tình hình về số lượng, chất lượng công chức, viên chức, công tác cập nhật, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp; 

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết