Bạn đang ở :   Các phòng chuyên môn > Văn phòng Sở
    Đăng Nhập

  Liên lạc:

          - Địa chỉ: 508 Duy Tân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

          - Điện thoại: 0260.3915690; Fax: 0260.3864994

          - Email công vụ: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn 

 

 

  
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
E-MAIL
1. Phạm Xuân Khanh 
Chánh văn phòng
 02603.861427  kpxuankhanh45@gmail.com
2. Phạm Quang Thành
Phó Chánh văn phòng

 02603.915690

 thanhklktu@gmail.com
3. Bùi Đức Trung
Phó Chánh văn phòng
 02603.915690  

 

 

 

 

 Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở

 

            1. Vị trí chức năng

Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý về: hành chính, quản trị văn phòng công sở, văn thư - lưu trữ; công nghệ thông tin; quản lý tài sản, tài chính khối cơ quan Sở; công tác pháp chế; hợp tác quốc tế; theo dõi tổng hợp, báo cáo thuộc Văn phòng Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị, phục vụ các hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Sở; tổ chức, giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, lễ tân, ngoại giao đón tiếp các đoàn, khách đến làm việc tại Sở. Tham mưu xử lý công văn đến, bố trí lịch công tác của lãnh đạo Sở. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở đã đề ra; xây dựng báo cáo thường kỳ, đột xuất do lãnh đạo Sở giao;

2.2. Chủ trì tham mưu xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Sở, quy chế dân chủ cơ sở; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra báo cáo định kỳ thực hiện các loại quy chế trên. Tham mưu đề xuất công tác bảo đảm an ninh trật tự, nội quy, quy chế văn hóa nơi công sở, bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp; công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại cơ quan;

2.3. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, in, sao tài liệu, quản lý các khuôn dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in, sao tài liệu, quản lý khuôn dấu, tiếp nhận tài liệu, xử lý công văn đi và đến theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm soát thể thức, thủ tục trong việc phát hành các văn bản của Sở, thực hiện chế độ bảo mật đối với loại văn bản (thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước);

2.4. Quản lý theo dõi hoạt động “ bộ phận tiếp nhận, trả kết quả” của Sở cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế "một cửa". Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở, Ban chỉ huy lực lượng tự vệ Sở  trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng chống cháy nổ tại cơ quan Sở;

2.5. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng mạng nội bộ,trang tin điện tử, phần mềm eOfice và hệ thống CNTT phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động chung của Sở; phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; chủ trì, đề xuất, kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

2.6. Giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp công trình và vật kiến trúc của Sở hàng năm; thực hiện rà soát, kiểm kê tài sản, thanh lý, mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện và tài sản công tại Văn phòng Sở; Quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu theo chế độ quy định hiện hành. Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở  theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

2.7. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác pháp chế, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, thực hiện quy trình, quy định về ban hành các văn bản của Sở và tham mưu thực hiện nhiệm vụ đăng ký Chương trình văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện công tác hướng dẫn thanh kiểm tra công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định; Phối hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở được giao;

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc sở và các Chi cục trực thuộc sở tham mưu giúp Giám đốc Sở rà soát để đề nghị cấp có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung, thay thế, ban hành mới … bộ thủ tục hành chính theo quy định; xây dựng kế hoạch hoạch triển khai và báo cáo đánh giá định kỳ quy chế dân chủ ở cơ sở hàng năm theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.9. Giúp Giám đốc Sở công tác tổng hợp và hành chính; được thừa ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc Sở sao y và ký sao y các tài liệu có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ chuyển đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Ký thừa lệnh các văn bản hướng dẫn, nhắc nhở về chuyên môn, hành chính, quản trị đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; ký thông báo kết luận cuộc họp, làm việc tại Sở tùy theo tính chất công việc và mức độ quan trọng khi được ủy quyền của Giám đốc Sở;

2.10. Tổng hợp, tham mưu xây dựng và theo dõi đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Sở với các Sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của Phòng được giao;

            2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết