Bạn đang ở :   Giới thiệu > Giới thiệu chung
    Đăng Nhập

Tên cơ quan: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ trụ sở: 508 Duy Tân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862.516/ 02603.915.690. Fax: 02603.864.994

E-mail: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

Website: www.snnptnt.kontum.gov.vn


 

 

Ban lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 03 Phó giám đốc
 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

1

Nguyễn Tấn Liêm

Giám đốc

02603.864260 

tanliemkontum@gmail.com

2

Trần Văn Chương

Phó Giám đốc

 02603.864584

tvchuongkt@gmail.com

3

Văn Tất Cường

Phó Giám đốc

 02603.861181

tatcuongkontum@gmail.com

4

Phạm Xuân Khanh

Phó Giám đốc

 02603.912096

kpxuankhanh45@gmail.com

 

 

 

 


Quyết định thành lập Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum

Quyết định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT

Quyết định ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụthuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum

Quyết định 666/QĐ-SNN ngày 30/11/2017 ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 574/QĐ-SNN ngày 30/8/2018 phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 581/QĐ-SNN ngày 12/9/2018 ban hành Nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Website liên Kết