DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

 (Kèm theo Quyết định số:  487/QĐ-SNN, ngày  24  tháng 7 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Trung Hải

Giám đốc

508 Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

02603.864260

nguyentrunghai-kontum@chinhphu.vn;

trunghaisnnkt@gmail.com

 

2

Nguyễn Kim Phương

Phó Giám đốc

02603.912096

nkphuongsnn@gmail.com

 

3

Văn Tất Cường

Phó Giám đốc

02603.861181

tatcuongkontum@gmail.com

 

4

Trần Văn Chương

Phó Giám đốc

02603.864584

tvchuongkt@gmail.com

 

 

Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hướng dẫn số 701/HD-STTTT, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định số 23/QĐ-SNN ngày 10/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT, ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết