DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

 (Kèm theo Quyết định số:  487/QĐ-SNN, ngày  24  tháng 7 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Tấn Liêm

Q.Giám đốc

508 Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

02603.864260

nguyentanliem-kontum@chinhphu.vn

 

2

Trần Văn Chương

Phó Giám đốc

02603.864584

tranvanchuong-kontum@chinhphu.vn

 

3

Văn Tất Cường

Phó Giám đốc

02603.861181

vantatcuong-kontum@gmail.com

 

4

Phạm Xuân Khanh

Phó Giám đốc

02603.912096

phamxuankhanh-kontum@chinhphu.vn

 

 

Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

Hướng dẫn số 701/HD-STTTT, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định số 23/QĐ-SNN ngày 10/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT, ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

 

Website liên Kết