Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
             
PHÒNG CHUYÊN MÔN
(6 đơn vị)
  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(6 đơn vị)
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(13 đơn vị)
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(3 đơn vị)
Văn phòng Sở   Chi cục Kiểm lâm   Trung tâm Khuyến nông   BQL DA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên
Thanh tra Sở   Chi cục Phát triển nông thôn   Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   BQL DA Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum (KfW10)
Phòng Kế hoạch - Tài chính   Chi cục Chăn nuôi - Thú y   Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản   BQL DA Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum (FLITCH) - Đã hoàn thành, chuẩn bị kết thúc DA
Phòng Tổ chức cán bộ   Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật   BQL Khu BTTN Ngọc Linh   BQL DA Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum (VnSAT)
Phòng Thủy sản   Chi cục Thủy lợi   BQL Rừng đặc dụng Đăk Uy    
Phòng Quản lý xây dựng công trình   Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản   BQL Rừng phòng hộ Đăk Blô    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Nhoong    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Long    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Ang    
        BQL Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà    
        BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham    
        BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy    

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH KON TUM
       
TT Tên đơn vị/cá nhân Điện thoại cơ quan Di động
1 Lãnh đạo Sở    
  Quyền Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm 02603912096 966111259
  Phó giám đốc Sở: Trần Văn Chương 02603864584 905948445
  Phó giám đốc Sở: Văn Tất Cường 02603861181 913488743
2 Văn phòng Sở    
  Phạm Xuân Khanh: Chánh Văn phòng 2603861427 967005399
  Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng 2603915690 931603123
  Bùi Đức Trung: Phó Chánh Văn phòng 2603915690 973014777
   Văn thư Sở Nông nghiệp - PTNT 0260 3862516 FAX: 0260 3864994
3 Phòng Kế hoạch - Tài chính    
  Trần Việt Cường- Trưởng phòng 2603864833 905075071
  Bùi Hành Quân - Phó Trưởng phòng 2603864833 905565853
  Trần Văn Cao Sơn  -Phó Trưởng phòng 2603864833 935007375
4 Thanh tra Sở 2603861160  
  Nguyễn Đăng Hay - Chánh thanh tra 2603861160 987287503
  Lê Hữu Vinh- Phó chánh Thanh tra 2603861160 914073257
  Đoàn Hữu Hòa - Phó chánh Thanh tra 2603861160 905443366
5 Phòng Quản lý xây dựng công trình 2603918454  
  Đặng Hải Triều -Trưởng phòng 2603918454 903596181
  Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng 2603918454 914049762
6 Phòng Thủy sản 2603914707  
  Phạm Quốc Long- Trưởng phòng 2603914707 949452268
  Y Lập - Phó trưởng phòng 2603914707 979050827
7 Phòng Tổ chức - Cán bộ 2603863864  
  Nguyễn Quang Thạch- Trưởng phòng 2603917818 942357579
  Ưng Văn Thanh- Phó trưởng phòng 2603863864 905339520
  Đỗ Thị Bích Trâm Phó trưởng phòng 2603863864 982889189
8 Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS   02603 861164
  Huỳnh Văn Liêm - Chi cục Trưởng   932526797
  Nguyễn Văn Lương - Phó chi cục Trưởng   905861343
9 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật 2603862465  
  Vũ Văn Đãn-  Chi cục trưởng   913433479
  Đoàn năng Rường - Phó Chi cục trưởng    
10 Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y  02603 861314 Fax: 02603 861314
  Phạm Ngọc Hiếu - Chi cục trưởng   905326538
  Đoàn Thanh Mai- Phó Chi cục Trưởng   914073509
  Đoàn Bá Quyết-Phó Chi cục Trưởng   905045669
11 Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 02603 864585 Fax: 0603 864585 hoặc 0603 911050
  Trần văn Lực -Chi cục trưởng   903537889
12 Chi cục Phát triển nông thôn   Fax: 0603 862 608
  Nguyễn Văn Năm - Chi cục trưởng   913442140
13 Văn phòng Nông thôn mới 2603918566  
  Nguyễn Tấn Liêm - Chánh Văn phòng 2603864584 905948445
  Trinh Văn Sơn- Phó chánh VP 2603918566 968176845
14 Chi Cục Kiểm Lâm  2603862520 Fax: 0603 862 520
  Võ Sỹ Chung - Chi cục Trưởng   983520199
  Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục Trưởng   914084510
  Nguyễn Văn Tiến-Phó Chi cục Trưởng   975320707
  Nguyễn Văn Nam-Phó Chi cục Trưởng   903522117
15 Văn phòng BCH các vấn đề cấp bách  về QLBVR và PCCCR tỉnh   2603863887
16 Văn Phòng TT Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh '02603 863887 02603 863887
17 Trung tâm Khuyến Nông  02603 861751 Fax:02603 866 868
  Đặng Văn Tuấn - Giám đốc   913455140
  Trần Công Lẫm- Phó giám đốc   905743117
  Nguyễn Đình Chức - Phó Giám đốc   903592346
18 Trung tâm nước sạch và VSMTNT  02603 862890  02603 862890
  Đặng Trần Huân - Giám đốc   905184522
  Hồ Hải Hưng - Phó giám đốc   985780008
19 BQL DA Phát triển nông thôn tổng hợp 02603 861598 FAX: 02603 861598
  Hoàng Văn Thuận - Giám đốc   905881269
  Lê Văn Lễ- Phó giám đốc   905178134
  Tô Văn Bình - Phó giám đốc   974637536
20 BQL Bảo vệ và quản lý TH các hệ STR (KfW10) 2603958576 2603958576
  Đặng Hiếu Trung - giám đốc   913155089
21 BQL Rừng phòng hộ  Đăk GLei   2606290126
  Hồ Tấn Hoàng - Trưởng ban   909090059
  Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban   987443977
  Lê Thanh Giảng- Phó trưởng ban   984082042
  Nguyễn Trọng Nhất - PhóTrưởng ban   973388777
22 BQL rừng phòng hộ Thạch Nham   02603 508 379
  Chu Thị Phiến - Trưởng ban   982577787
  Phan Quốc Vũ - Phó trưởng ban   983134067
  Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban   983347787
23 BQL RPH Đăk Hà    
  Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng ban   928237799
  Phan Văn Tân - Phó trưởng ban   0905670889 
  Lê Ngọc bảo - Phó trưởng ban   914199159
24 VQG Chư Mom Ray   02603 8210289
  Đào Xuân Thủy - Phó Giám đốc phụ trách   0905131208
25 BQL Khu BTTN Ngọc Linh   02603 833 707
   Đinh Ngọc Thanh- TRưởng ban   905281254
  Hồ Thanh Vương - Phó trưởng ban   905234469
26 Ban QLRPH Tu MơRông     
  Trần văn Tuất- Trưởng ban   905112686
  Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban    935245889
27 Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy    Fax: 02603 825 109
  Trần Ngọc Trường Thịnh- Trưởng ban   905025992
  Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban   905217645
28 Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy   2603822162
  Lương Văn Phường -Trưởng Ban   914157909
29 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăkglei   Fax: 02603 834 241
  Phan Ấn Quốc- Giám đốc   905055799
30 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi    Fax: 02603 832 132
  Phạm Hữu Đức- Giám đốc   903531456
31 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy   02603 821 122
  Nguyễn Văn Tuyên - GĐ   905178954
32 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô   Fax: 02603 831 463
  Nguyễn Thành Chung- Giám đốc   968155665
33 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy    Fax: 02603 825 104
  Võ Hồng Huy   0905216845
34 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Konplong   FAX: 02603 848169
  Vũ văn Bắc -Giám đốc   973338333
35 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp IAH'Drai   2603911403
  Ngô Văn Hải - Giám đôc   905178119
36 Ban quản lý  KT các CT Thủy Lợi   Fax: 02603 917848
  Nguyễn Văn Tứ- GIám đốc   914033439
37 Ban quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh  2606250008 2606250007
  Trần Văn Chương - Giám đốc 2603864584 905948445

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết