Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
             
PHÒNG CHUYÊN MÔN
(6 đơn vị)
  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(6 đơn vị)
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(13 đơn vị)
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(3 đơn vị)
Văn phòng Sở   Chi cục Kiểm lâm   Trung tâm Khuyến nông   BQL DA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên
Thanh tra Sở   Chi cục Phát triển nông thôn   Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   BQL DA Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum (KfW10)
Phòng Kế hoạch - Tài chính   Chi cục Chăn nuôi - Thú y   Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản   BQL DA Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum (FLITCH) - Đã hoàn thành, chuẩn bị kết thúc DA
Phòng Tổ chức cán bộ   Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật   BQL Khu BTTN Ngọc Linh   BQL DA Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum (VnSAT)
Phòng Thủy sản   Chi cục Thủy lợi   BQL Rừng đặc dụng Đăk Uy    
Phòng Quản lý xây dựng công trình   Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản   BQL Rừng phòng hộ Đăk Blô    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Nhoong    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Long    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Ang    
        BQL Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà    
        BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham    
        BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy    

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH KON TUM

 

TT Tên đơn vị/cá nhân Điện thoại cơ quan Di động
1 Lãnh đạo Sở    
  Giám đốc Sở: Nguyễn Trung Hải 02603864260 0903594017
  Phó giám đốc Sở: Trần Văn Chương 02603864584 0905948445
  Phó giám đốc Sở: Văn Tất Cường 02603861181 0913488743
  Phó giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm 02603912096 0966111259
  Văn phòng Sở    
  Phạm Xuân Khanh: Chánh Văn phòng 02603861427 967005399
  Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng 02603915690 0931603123
  Bùi Đức Trung: Phó Chánh Văn phòng 02603915690 0973014777
   Văn thư Sở Nông nghiệp - PTNT 0260 3862516 FAX: 0260 3864994
  Phòng Kế hoạch - Tài chính    
  Trần Việt Cường- Trưởng phòng 02603864833 0905075071
  Bùi Hành Quân - Phó Trưởng phòng 02603864833 0905565853
  Nguyễn Quang Hòa -Phó Trưởng phòng 02603912257 0989824050
  Trần Văn Cao Sơn  -Phó Trưởng phòng 02603864833 0935007375
  Thanh tra Sở 02603861160  
  Nguyễn Đăng Hay - Chánh thanh tra 02603861160 0987287503
  Lê Hữu Vinh- Phó chánh Thanh tra 02603861160 0914073257
  Đoàn Hữu Hòa - Phó chánh Thanh tra 02603861160 0905443366
  Phòng Quản lý công trình 02603918454  
  Đặng Hải Triều -Trưởng phòng 02603918454 0903596181
  Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng 02603918454 0914049762
  Phòng Thủy sản 02603914707  
  Phạm Quốc Long- Trưởng phòng 02603914707 0949452268
  Y Lập - Phó trưởng phòng 02603914707 0979050827
  Phòng Tổ chức - Cán bộ 02603863864  
  Nguyễn Quang Thạch- Trưởng phòng 02603917818 0942357579
  Ưng Văn Thanh- Phó trưởng phòng 02603863864 0905339520
  Đỗ Thị Bích Trâm Phó trưởng phòng 02603863864 0982889189
2 Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS   02603 861164
  Huỳnh Văn Liêm - Chi cục Trưởng   0932526797
  Nguyễn Văn Lương - Phó chi cục Trưởng   0905861343
3 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật 02603862465  
  Vũ Văn Đãn-  Phó Chi cục trưởng   0913433479
4 Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y  02603 861314 Fax: 02603 861314
  Phạm Ngọc Hiếu - Chi cục trưởng   0905326538
  Đoàn Thanh Mai- Phó Chi cục Trưởng   0914073509
  Đoàn Bá Quyết-Phó Chi cục Trưởng   0905045669
5 Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 02603 864585 Fax: 0603 864585 hoặc 0603 911050
  Trần văn Lực -Phó Chi cục Trưởng   0903537889
6 Chi cục Phát triển nông thôn   Fax: 0603 862 608
  Đặng Văn Tuấn - Chi cục Trưởng   0913442140
7 Văn phòng Nông thôn mới 02603918566  
  Trần Văn Chương - Chánh Văn phòng 02603864584 0905948445
  Trinh Văn Sơn- Phó chánh VP 02603918566 0968176845
8 Chi Cục Kiểm Lâm  2603862520 Fax: 0603 862 520
  Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục Trưởng   0966111259
  Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục Trưởng   0914084510
  Nguyễn Văn Tiến-Phó Chi cục Trưởng   0975320707
  Nguyễn Văn Nam-Phó Chi cục Trưởng   0903522117
9 Văn phòng BCH các vấn đề cấp bách  về QLBVR và PCCCR tỉnh   02603863887
10 Văn Phòng TT Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh '02603 863887 02603 863887
11 TT giống Cây trồng, vật nuôi, thủy sản   Fax: 02603 861751
  Nguyễn Văn Năm - Giám đốc   0905237972
  Nguyễn Đình Chức - Phó Giám đốc   0903592346
12 Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư   02603 861751 Fax:02603 866 868
  Đoàn năng Rường - Giám đốc   0913455140
  Trần Công Lẫm- Phó giám đốc   0905743117
13 Trung tâm nước sạch và VSMTNT  02603 862890  02603 862890
  Đặng Trần Huân - Giám đốc   0905184522
  Hồ Hải Hưng - Phó giám đốc   0985780008
14 BQL DA Phát triển lâm nghiệp (FLICTCH)   Fax: 02603 861 604
15 BQL DA Phát triển nông thôn tổng hợp 02603 861598 FAX: 02603 861598
  Hoàng Văn Thuận - Giám đốc   0905881269
  Lê Văn Lễ- Phó giám đốc   0905178134
  Tô Văn Bình - Phó giám đốc   0974637536
16 BQL Bảo vệ và quản lý TH các hệ STR (KfW10) 02603958576 02603958576
  Đặng Hiếu Trung - giám đốc   0913155089
  Hồ Thị Quý Phi- Phó giám đốc   0903511827
17 BQL Rừng phòng hộ  Đăk GLei   02606290126
  Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban   0987443977
  Lê Thanh Giảng- Phó trưởng ban   0984082042
  Nguyễn Trọng Nhất - PhóTrưởng ban   0973388777
18 BQL rừng phòng hộ Đăk Ang   Fax: 02603 881176
  Lê Ngọc bảo - Phó trưởng ban   0914199159
19 BQL rừng phòng hộ Thạch Nham   02603 508 379
  Chu Thị Phiến - Trưởng ban   0982577787
  Phan Quốc Vũ - Phó trưởng ban   0983134067
  Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban   0983347787
20 BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong   02603 2212216
  Trưởng ban: Hồ Tấn Hoàng   0909090059
21 Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkBlô   02606 290 117
  Lê Viết Bảy - Trưởng ban   0986512116
22 BQL RPH Đăk Hà    
  Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng ban   0928237799
  Phan Văn Tân - Phó trưởng ban   0905670889 
23 VQG Chư Mom Ray   02603 8210289
  Võ Sỹ Chung - Giám đốc   01652089999
24 BQL Khu BTTN Ngọc Linh   02603 833 707
   Đinh Ngọc Thanh- TRưởng ban   0905281254
  Hồ Thanh Vương - Phó trưởng ban   0905234469
25 Ban QLRPH Tu MơRông     
  Trần văn Tuất- Trưởng ban   0905112686
  Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban    0935245889
26 Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy    Fax: 02603 825 109
   Trần Ngọc Trường Thịnh- Trưởng ban   0905025992
  Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban   0905217645
27 Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy   02603822162
  Lương Văn Phường -Trưởng Ban   0914157909
28 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăkglei   Fax: 02603 834 241
  Giám đốc: Phan Ấn Quốc- Giám đốc   0905055799
29 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi    Fax: 02603 832 132
  Phạm Hữu Đức- Giám đốc   0903531456
30 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy   02603 821 122
  Nguyễn Văn Tuyên - GĐ   0905178954
31 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô   Fax: 02603 831 463
  Nguyễn Thành Chung- Giám đốc   0968155665
32 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy    Fax: 02603 825 104
       
33 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Konplong   FAX: 02603 848169
  Vũ văn Bắc -Giám đốc   0973338333
34 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp IAH'Drai   02603911403
  Ngô Văn Hải - Giám đôc   0905178119
35 Ban quản lý  KT các CT Thủy Lợi   Fax: 02603 917848
  Nguyễn Văn Tứ- GIám đốc   0914033439
36 Ban quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh  02606250008 02606250007
  Trần Văn Chương - Giám đốc 02603864584 0905948445
  Dương Thị Thanh Lương- Phó giám đốc 2606250008 0914167169
       
  Danh sách đến ngày 31/8/2018    

 

 

Website liên Kết