Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
             
PHÒNG CHUYÊN MÔN
(6 đơn vị)
  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(6 đơn vị)
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(09 đơn vị)
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(3 đơn vị)
Văn phòng Sở   Chi cục Kiểm lâm   Trung tâm Khuyến nông   BQL DA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên
Thanh tra Sở   Chi cục Phát triển nông thôn   Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   BQL DA Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum (KfW10)
Phòng Kế hoạch - Tài chính   Chi cục Chăn nuôi - Thú y   BQL Khu BTTN Ngọc Linh   BQL DA Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum (FLITCH) - Đã hoàn thành và kết thúc DA
Phòng Tổ chức cán bộ   Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật   BQL Rừng đặc dụng Đăk Uy   BQL DA Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum (VnSAT)
Phòng Thủy sản   Chi cục Thủy lợi   BQL Rừng phòng hộ Đăk Glei    
Phòng Quản lý xây dựng công trình   Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản   BQL Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông    
        BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà    
        BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham    
        BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy    
             
             
             
             

 

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM


Địa chỉ: 508 Duy Tân - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Số Fax: 02603 864994
E-mail c
ông vụ: Sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

Văn thư: 02603 862516
Số máy trực trong giờ hành chính: 02603 862516

TT Tên đơn vị/cá nhân Điện thoại cơ quan Di động
  LÃNH ĐẠO SỞ  
  Quyền Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm
Email: tanliemkontum@gmail.com 
02603912096 0966111259
  Phó Giám đốc Sở: Trần Văn Chương
Email: tvchuongkt@gmail.com
02603864584 0905948445
  Phó Giám đốc Sở: Văn Tất Cường
tatcuongkontum@gmail.com
02603861181 0913488743
  Phó Giám đốc Sở: Phạm Xuân Khanh
kpxuankhanh45@gmail.com
02603.861427  0967.005.399


02603864260  
  CÁC PHÒNG THUỘC SỞ  
1 Văn phòng Sở (sonnptnt-kontum@chinhphu.vn)    
   Ưng Văn Thanh - Chánh Văn phòng  02603861427  079 7902318
  Bùi Đức Trung: Phó Chánh Văn phòng  02603915690  0973014777
       
   Văn thư Sở Nông nghiệp - PTNT 0260 3862516 FAX: 0260 3864994
2 Phòng Kế hoạch - Tài chính(pkhtcsnn@gmail.com)    
  Trần Việt Cường- Trưởng phòng 02603864833 0905075071
  Bùi Hành Quân - Phó Trưởng phòng 02603864833 0905565853
 

Trần Văn Cao Sơn  -Phó Trưởng phòng

Đoàn Hữu Hòa - Phó Trưởng phòng

02603864833

0935007375

0905443366

3 Thanh tra Sở(thanhtrasnnkt@gmail.com) 02603861160  
  Nguyễn Đăng Hay - Chánh thanh tra 02603861160 0987287503
  Lê Hữu Vinh- Phó chánh Thanh tra 02603861160 0914073257
  Đỗ Thị Bích Trâm - Phó chánh Thanh tra 02603861160 0982889189
4 Phòng Quản lý xây dựng công trình 02603918454  
  Đặng Hải Triều -Trưởng phòng 02603918454 0903596181
  Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng 02603918454 0914049762
5 Phòng Thủy sản 02603914707  
  Phạm Quốc Long- Trưởng phòng 02603914707 0949452268
  Y Lập - Phó trưởng phòng 02603914707 0979050827
6 Phòng Tổ chức - Cán bộ 02603863864  
  Lê Tùng - Trưởng phòng 02603917818 0976420913
      Phó trưởng phòng 02603863864  
      Phó trưởng phòng 02603863864  
  CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ  
1 Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS   02603 861164
  Huỳnh Văn Liêm - Chi cục Trưởng   0932526797
  Nguyễn Văn Lương - Phó chi cục Trưởng   0905861343
2 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật 02603862465  
  Vũ Văn Đãn- Chi cục trưởng   0913433479
  Đoàn Năng Rường - Phó Chi cục trưởng   0913455140
3 Chi Cục Chăn nuôi và Thú Y  02603 861314 Fax: 02603 861314
  Phạm Ngọc Hiếu - Chi cục trưởng   0905326538
  Đoàn Thanh Mai- Phó Chi cục Trưởng   0914073509
  Đoàn Bá Quyết-Phó Chi cục Trưởng   0905045669
4 Chi cục Thủy lợi 02603 864585 Fax: 0603 864585 hoặc 0603 911050
  Trần Văn Lực - Chi cục Trưởng   0903537889
5 Chi cục Phát triển nông thôn   Fax: 0603 862 608
  Nguyễn Văn Năm - Chi cục trưởng   0905237972
  Nguyễn Quang Hòa - Phó Chi cục trưởng   0989824050
6 Chi Cục Kiểm Lâm  02603862520 Fax: 0603 862 520
  Võ Sỹ Chung - Chi cục Trưởng   0352089999
  Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục Trưởng   0914084510
  Nguyễn Văn Tiến-Phó Chi cục Trưởng   0975320707
  Nguyễn Văn Nam-Phó Chi cục Trưởng   0903522117
  CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ  
1 Trung tâm Khuyến Nông  02603 861751 Fax:02603 866 868
  Đặng Văn Tuấn - Giám đốc   0913442140
  Nguyễn Đình Chức - Phó Giám đốc   0903592346
  Trần Công Lẫm- Phó giám đốc   0905743117
2 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT (VP Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô NS và VSMTNT)  02603 862890  02603 862890
  Đặng Trần Huân - Giám đốc   0905184522
  Hồ Hải Hưng - Phó giám đốc   0985780008
  CÁC VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH ĐÓNG TẠI SỞ  
1 Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum(nongthonmoikt@gmail.com) 02603918566  
  Nguyễn Tấn Liêm - (QGĐ Sở), Chánh Văn phòng 02603912096  0966111259
  Trinh Văn Sơn- Phó Chánh VP 02603918566 0968176845
2 Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo công tác QLBVR tỉnh Kon Tum (Chi cục Kiểm lâm) 02603863886 0352089999
3 Văn Phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum (Chi cục Thủy lợi) 02603 864585 0903537889
  CÁC BQL RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ TRỰC THUỘC SỞ  
1 BQL Rừng phòng hộ  Đăk GLei   02606290126
  Trưởng ban: Hồ Tấn Hoàng   0909090059
  Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban   0987443977
  Lê Thanh Giảng- Phó trưởng ban   0984082042
  Nguyễn Trọng Nhất - PhóTrưởng ban   0973388777
2 Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà    
  Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng ban   0928237799
  Lê Ngọc Bảo - Phó trưởng ban   0914199159
  Phan Văn Tân - Phó trưởng ban   0905670889 
3 BQL rừng phòng hộ Thạch Nham   02603 508 379
  Phan Quốc Vũ - Phó trưởng ban   0983134067
  Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban   0983347787
       
4 Ban quản lý rừng phòng hộ Tu MơRông     
  Trần Văn Tuất- Trưởng ban   0905112686
  Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban    0935245889
5 Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy    Fax: 02603 825 109
  Trần Ngọc Trường Thịnh- Trưởng ban   0905025992
  Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban   0905217645
6 Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh   02603 833 707
  Đinh Ngọc Thanh- TRưởng ban   0905281254
  Lê Mạnh Tiến - Phó Trưởng ban   0977850072
  Hồ Thanh Vương - Phó trưởng ban   0905234469
7 Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy   02603822162
  Lương Văn Phường -Trưởng Ban   0914157909
  CÁC BQL DỰ ÁN TRƯC THUỘC SỞ  
1 BQL DA bảo vệ và tổng hợp các hệ sinh thái rừng (KfW10) 02603958576 02603958576
  Đặng Hiếu Trung - Phó giám đốc   0913155089
2 BQLDA phát triển CSHT phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum 02603 861598 FAX: 02603 861598
  Hoàng Văn Thuận - Giám đốc   0905881269
  Lê Văn Lễ- Phó giám đốc   0905178134
  Tô Văn Bình - Phó giám đốc   0974637536
3 Ban quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh (VnSAT) 02606250008 02606250007 
  Trần Văn Chương - Giám đốc 02603864584 0905948445
  Dương Thị Thanh Lương- Phó giám đốc 2606250008 0914167169
  KHỐI CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI SỞ (trực thuộc UBND tỉnh)  
1 Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray   02603 8210289
  Đào Xuân Thủy - Giám đốc   0905131208
2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăkglei   Fax: 02603 834 241
  Phan Ấn Quốc- Giám đốc   0905055799
3 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi    Fax: 02603 832 132
  Phạm Hữu Đức- Giám đốc   0903531456
4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy   02603 821 122
  Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc   0905178954
5 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô   Fax: 02603 831 463
  Nguyễn Thành Chung- Giám đốc   0968155665
6 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy    Fax: 02603 825 104
  Lê Viết Bẩy - CT HĐQT   0905811229
7 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong   FAX: 02603 848169
  Vũ Văn Bắc -Giám đốc   0973338333
8 Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp IAH'Drai   02603911403
  Ngô Văn Hải - Giám đốc   0905178119
9 Ban quản lý, khai thác các CT Thủy Lợi   Fax: 02603 917848
  Nguyễn Văn Tứ- Giám đốc   0914033439
10 Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án ngành NNPTNT    
  Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc   0935501368
  Lưu Văn Lợi - Phó Giám đốc    0905589163

 

 

 

  

Website liên Kết