Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ

24/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, về khuyến nông và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.

Tuy nhiên cần lưu ý tại Điều 37 của Nghị định quy định: Các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản hướng dẫn có liên quan cho tới khi được nghiệm thu.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 08/06/2018 Lượt xem : 345
Quay Về

Website liên Kết