Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Công khai quy trình vận hành hồ chưa do UBND tỉnh ban hành

Theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 12 - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thẩm định) công bố công khai Quy trình vận hành đã được phê duyệt.

 

STT

Tên quy trình vận hành hồ chứa

1.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1301/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh

2.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Nui 3, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1302/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh.

3.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Sia I, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1413/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh.

4.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Hồ chè xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1467/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh.

5.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước C1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1471/QĐ-UBND, ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh.

6.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Loy, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1495/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh.

7.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Blốc 2, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1521/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.

8.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Giao 2, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 1522/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.

9.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Prông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

10.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Klong, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 02/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

11.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Kan, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 03/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

12.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Prông, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 05/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

13.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước Blốc 1, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 07/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

14.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước 6A, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 08/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

15.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 09/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh.

16.  

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Hơ Na, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 18/QĐ-UBND, ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh.

17. Quy trình vận hành hồ thôn 9, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum - Phê duyệt tại Quyết định 78/QĐ-UBND, ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh.

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 26/02/2020 Lượt xem : 133
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết