Đăng Nhập
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018

 Mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các chính sách, tiềm năng, thế mạnh và thách thức của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, góp phần thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực trọng tâm của ngành và của tỉnh Kon Tum.

Thăm và làm việc với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Salavan năm 2017

Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như công tác chỉ đạo, quán triệt, củng cố nhân sự làm công tác thông tin đối ngoại; tăng cường các hoạt động trên Trang Thông tin điện tử của Sở với các nội dung chủ yếu sau:

  -     Cập nhật tin, bài về công tác đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong nước và quốc tế.

    -     Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng của tỉnh Kon Tum và thông tin về các hội chợ, triển lãm, giao thương, xúc tiến thương mại theo chỉ đạo của UBND tỉnh để các doanh nghiệp, cá nhân biết, tham gia.

    -     Giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của ngành nhằm tăng cường hợp tác quốc tế như: Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Quản lý rủi ro thiên tai, Nông nghiệp công nghệ cao, Phát triển cộng đồng, Phát triển lâm nghiệp bền vững v.v…

    Ngoài ra, Kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác về thông tin đối ngoại trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thực hiện tốt việc trao đổi thông tin trong các dự án, kế hoạch hợp tác có yếu tố nước ngoài.

Chi tiết Kế hoạch tải về tại đây

 

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 22/02/2018 Lượt xem : 861
Quay Về

Website liên Kết