Đăng Nhập
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sau

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung là:

-Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tin, bài trong Chuyên mục Thông tin đối ngoại trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

- Phản ánh kịp thời và đầy đủ các nội dung về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Là yếu tố góp phần quảng bá các hoạt động hợp tác quốc tế do các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện, đặc biệt là các Chương trình hợp tác về Quản lý bảo vệ rừng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các tỉnh bạn thuộc CHDCND Lào và Vương quốc Cam-Pu-Chia.

-Là kênh quan trọng để cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh.

Văn bản có thể tải về tại đây

 

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 13/02/2019 Lượt xem : 1282
Quay Về

Website liên Kết