Đăng Nhập
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2020

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 21/01/2020 về Hoạt động thông tin đối ngoại của Sở năm 2020, với những nội dung trọng tâm sau:

 - Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch (trên các Trang thông tin điện tử, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)

Quảng bá hình ảnh của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai các nội dung thông tin đối ngoại theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan

- Thông tin đối ngoại trong thực hiện các dự án, kế hoạch hợp tác có yếu tố nước ngoài và thu hút đầu tư, như Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên, Dự án VnSAT, Dự án KfW10; chương trình hợp tác với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Salavan, Attapư và tỉnh Sê Kong (Lào).

Mục tiêu chung của Kế hoạch là chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các chính sách, tiềm năng, thế mạnh và thách thức của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, góp phần thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực trọng tâm của ngành và của tỉnh Kon Tum.

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 24/02/2020 Lượt xem : 576
Quay Về

Website liên Kết