Đăng Nhập
9:47 SA | 12/01/2018

Ngày 12/01/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 12/QĐ-SNN, phê duyệt gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk Môn.

5:18 CH | 31/05/2017

Ngày 31/5/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 392/QĐ-SNN Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La

10:37 SA | 08/03/2017

Ngày 08/3/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-SNN phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà

4:20 CH | 31/07/2012

Ngày 03 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh đã có văn bản số 1141/UBND-KTN về việc thực hiện công tác quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. UBND tỉnh yêu cầu:


Website liên Kết