Đăng Nhập
10:15 SA | 04/10/2016

Trên cơ sở Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh mục dự án “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay vốn WB (Ngân hàng Thế giới) và các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 về việc thành lập Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.


Website liên Kết