Đăng Nhập
DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Tỉnh Kon Tum thành lập Ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Trên cơ sở Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh mục dự án “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay vốn WB (Ngân hàng Thế giới) và các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 về việc thành lập Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định trên, Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực là đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban là các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. Các thành viên là lãnh đạo của các Sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban điều hành. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là Văn phòng Thường trực của Ban điều hành, sử dụng bộ máy của Trung tâm và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ của Ban điều hành:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, phân khai kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, quản lý và điều hành việc thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương.

 

- Chỉ đạo, quản lý và điều hành việc tổ chức thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, tiến độ và cam kết với nhà tài trợ, trong đó các thành viên của Ban điều hành sẽ thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình.

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân và người dân được hưởng lợi từ công trình, nguồn vốn ngân sách các cấp để cùng với nguồn vốn đầu tư từ Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của chương trình. Phát huy tốt hiệu quả vốn đầu tư; tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban điều hành trình Trưởng ban quyết định. 

Chi tiết Quyết định có tại đây

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 04/10/2016 Lượt xem : 1150
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết