Bạn đang ở :   Thông tin khác
    Đăng Nhập
3:33 CH | 31/07/2012

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011 tỉnh Kon Tum

5:04 CH | 17/08/2011

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu nhận được từ cổ tức như sau:

 Năm 2010 Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã trả cổ tức bằng cổ phiếu, sau đó cổ đông có thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu thì phải thực hiện quy định về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn như sau :

 
Về cách tính thuế :
 + Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn được quy định tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính như sau :
 
            “ 1. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng :
            Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.
           
4:23 CH | 17/08/2011

Kính gửi : Quý Cổ đông.

Trong thời gian qua, một số cổ đông khi chuyển nhượng cổ phiếu, Công ty đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán và kê khai nộp cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra cá nhân chuyển nhượng phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Nay Công ty thông báo đến Quý Cổ đông nội dung sau:

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn được thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 và quy định tại khoản 13 điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Cá nhân có cổ phiếu từ nhận cổ tức nếu chuyển nhượng thì phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn, thuế phải nộp được tính bằng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nhân với mệnh giá (10.000 đ/CP) và thuế suất là 5%.

Chi tiết


Website liên Kết