Bạn đang ở :   Thông tin khác > Đề án
    Đăng Nhập
ĐỀ ÁN

Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến tỉnh Kon Tum

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1261/Qđ-UBND, ban hành Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND, ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo Đề án, mục tiêu chung phát triển từ nay đến năm 2030 được xác định: Phấn đấu nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 10% - 15% so với giá trị sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh, có ít nhất 05 vùng và 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 đạt 25% - 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm.

Chi tiết Đề án có thể tải về tại đây

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 08/12/2016 Lượt xem : 3175
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết