Bạn đang ở :   Thông tin khác
    Đăng Nhập
THÔNG TIN KHÁC

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011 tỉnh Kon Tum

Ngày 07 tháng 4 năm 2011, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011 tỉnh Kon Tum; tham dự Hội nghị có lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện, Thành ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 22 xã chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 của tỉnh.
 
          Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thường trực Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2010 và kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2011; Sở Xây dựng báo cáo công tác quy hoạch xã NTM (Hướng dân triển khai thực hiện và giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2011) và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân tỉnh kết luận như sau:
 
          Trong thời gian qua các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình NTM đúng theo kế hoạch đề ra, chủ động triển khai xây dựng NTM theo bộ tiêu chí quốc gia; đã rà soát đánh giá được thực trạng nông thôn mới cấp xã theo bộ tiêu chí và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và đồng thuận tích cực tham gia; công tác quy hoạch xây dựng NTM tại 22 xã chọn làm điểm đã được tiến hành thực hiện, đến nay một số xã cơ bản đã hoàn thành làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng NTM trong thời gian tới.
 
Tuy nhiên, để triển khai có kết quả xây dựng Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt được mục tiêu số xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới từ nay đến năm 2015 (20% số xã) và năm 2020 (50% số xã); Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau:
 
1. Củng cố và kiện toàn lại Ban chỉ đạo Chương trình tại các cấp: Đối với cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban; đối với cấp huyện do Bí thư huyện ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân huyện làm trưởng ban.
 
2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Chương trình xây dựng NTM tỉnh:
 
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM (Ban chỉ đạo) tỉnh về kế hoạch, tổ chức tập huấn đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ đạo và vận hành Chương trình các cấp, trình Ban chỉ đạo tỉnh xem xét quyết định.
 
- Tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để triển khai cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng NTM.
 
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG về xây dựng NTM cấp tỉnh.
 
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh phân công đơn vị phụ trách các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM thuộc về lĩnh vực ngành mình.
 
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
 
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng NTM cấp xã đối với 22 xã đã triển khai trong năm 2010, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2011. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch xã NTM cho 59 xã còn lại trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trong năm 2011.
 
5. Đầu tư và thực hiện đầu tư:
 
- Trên cơ sở nguồn kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh giao trong năm 2011, các địa phương chủ động tập trung các nguồn lực, lồng ghép các Chương trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn để đầu tư hoàn thành mục tiêu về xây dựng NTM trên địa bàn theo kế hoạch đề ra. Riêng đối với nguồn kinh phí từ Trung ương cấp trực tiếp để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM của tỉnh cần ưu tiên đầu tư cho công tác lập Đồ án quy hoạch NTM (cấp xã), hỗ trợ sản xuất, công tác tập huấn, đào tạo, quản lý, tuyên truyền;
 
- Riêng đối với xã Hà mòn - huyện Đăk Hà: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà cần tập trung, chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn (đặc biệt là vốn xây dựng cơ bản), lựa chọn hạng mục cần thiết để đầu tư, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2011 xã đạt chuẩn về NTM.
 
- Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                      
- TT Tỉnh ủy (b/c);                                          
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- TT Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên BCĐ-CT NTM tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;                                                     
- Lưu: VT, KTN6.
 
TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Đặng Thanh Long
 

Đăng bởi : Nguyễn Văn Vinh Ngày đăng : 31/07/2012 Lượt xem : 920
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết