Bạn đang ở :   Thông tin khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
KẾ HOẠCH

Chương trình hành động Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện Chương trình số 104/CTr-UBND, ngày 13/01/2017 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Kết luận của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Thông báo số 79/TB-VPVP ngày 15/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08/3/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-SNN Ban hành Chương trình hành động của Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn

Mục tiêu của Chương trình là triển khai thực hiệu quả chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên cơ sở Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017[1] và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh[2] đối với ngành nông nghiệp và PTNT gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao các sản phẩm chủ lực, thích ứng với biến đổi khi hậu và thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết văn bản có thể tải về tại đây[1] Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

[2] Chương trình số 104/CTr-UBND, ngày 13/01/2017 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 08/03/2017 Lượt xem : 2758
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết