Bạn đang ở :   Thông tin khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
3:58 CH | 16/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Sở năm 2017

3:31 CH | 14/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Công văn số 99/SNV-CCVTLT ngày 18/01/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh. Ngày 10/02/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNN công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 với mục đích như sau:

10:31 SA | 09/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum, công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 07/02/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN-VP, triển khai công tác tư pháp năm 2017 nhằm mục đích:

4:33 CH | 08/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2017. Ngày 09/01/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 06/KH-SNN-TCCB, thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017. Nhằm mục đích:

9:07 SA | 10/11/2016

Ngày 31/10/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 309/KH-SNN, Phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong quá trình thực hiện Kết luận số 1422-KL/TU ngày 28-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

10:01 SA | 19/08/2016

Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 889/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

8:47 SA | 27/07/2016

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1205/KH-UBND ngày 07/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Ngày 27/7/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 146/KH-SNN-TCCB về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2016.

10:40 SA | 21/07/2016

Căn cứ Nghị quyết số 30c/QĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyếtsố 76/2013/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/QĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước  giai đoạn 2016-2020. Ngày 19/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1628/KH-UBND về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016.

10:04 SA | 10/06/2016

Nhằm ứng phó với biến đổi khai hậu cho thời gian tới, ngày 09/6/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 525/QĐ-SNN ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Kon Tum, với nội dung cụ thể:

4:35 CH | 06/06/2016

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Ngày 01/6/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 99/KH-SNN-TCCP về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016.

Trang 2 trong 3Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết