Bạn đang ở :   Thông tin khác > Quy hoạch
    Đăng Nhập
1:54 CH | 17/11/2017

Ngày 07/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Nội dung Quy hoạch được đăng tải tại đây: Thuyet minh, bieu mau.

4:45 CH | 04/10/2016

Thực hiện Thông tư số 19/2016/BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12 khóa X về chỉ tiêu sản xuất lúa Đông Xuân 2016-2017. Ngày 22/9/2016 Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân.

2:26 CH | 04/10/2016

Trên cơ sở Luật Đa dạng sinh học năm 2008, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND, ngày 19/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum, ngày 03/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

3:27 CH | 28/09/2016

Ngày 23/9/2016, Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến 2025 với nội dung chi tiết của Đề án được đăng tải tại đây

Nguồn: Văn phòng Nông thôn mới

8:45 SA | 26/08/2016

Ngày 08/11/2013 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020

9:57 SA | 19/08/2016

 Ngày 15/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2025.

4:24 CH | 10/06/2016

 Ngày 16/8/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025.

3:23 CH | 10/06/2016

Ngày 01/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025.

3:54 CH | 25/05/2016

Ngày 16/8/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu của Quy hoạch nhằm thiết lập hệ thống quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có; bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái góp phần tích cực phòng chống thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra; bảo tồn và tăng cường tính đa dạng sinh học của tài nguyên rừng; xây dựng ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững; nâng độ che phủ của rừng đạt trên 68% vào năm 2015 và trên 70% vào năm 2020.


Website liên Kết