Bạn đang ở :   Thông tin khác > Tiếp cận thông tin
    Đăng Nhập
TIẾP CẬN THÔNG TIN

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Ngày 21/5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 379/QĐ-SNN, ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo đó, Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Luật tiếp cận thông tin; thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm thông tin do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo ra, trừ các thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định tại Điều 6 Luật tiếp cận thông tin và thông tin do các cơ quan, trực thuộc Sở tạo ra được cung cấp theo quy định pháp luật có liên quan trong từng lĩnh vực.

Nội dung chi tết của Quy chế đính kèm tại đây

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 25/05/2018 Lượt xem : 297
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết