Bạn đang ở :   Thông tin khác > Tiếp cận thông tin
    Đăng Nhập
TIẾP CẬN THÔNG TIN

Danh mục Thông tin công dân được tiếp cận và được công bố công khai

 

STT

THÔNG TIN

1

Văn bản quy phạm pháp luật do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Nông nghiệp và PTNT, quy trình giải quyết công việc của  Sở Nông nghiệp và PTNT.

2

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.

3

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả lấy ý kiến tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4

Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc phạm vi quản lý của heo quy định của pháp luật; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý của  Sở Nông nghiệp và PTNT ; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của  Sở Nông nghiệp và PTNT .

5

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

6

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu.

7

Kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến sức khỏe cộng đồng về lĩnh vực  an toàn thực phẩm, thuộc thẩm quyền quản lý của  Sở Nông nghiệp và PTNT .

8

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của  Sở Nông nghiệp và PTNT và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc; nội quy, quy chế do  Sở Nông nghiệp và PTNT  ban hành.

9

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý của  Sở Nông nghiệp và PTNT ; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

10

Thông tin địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của  Sở Nông nghiệp và PTNT  hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

11

Thông tin về phí, lệ phí.

12

Một số thông tin khác theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách cung cấp thông tin.

 

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 14/06/2018 Lượt xem : 314
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết