Đăng Nhập
9:33 SA | 06/08/2019

Ngày 02/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:33 SA | 14/05/2019

Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:21 CH | 28/03/2019

Ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND, Quy chế phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10:10 SA | 30/08/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; từ 10 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giảm xuống còn 07 Ban quản lý; giảm 03 Trưởng ban và 06 Phó Trưởng ban.

4:23 CH | 28/08/2018

Ngày 24/8, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản và Trung tâm Khuyến nông.

4:04 CH | 16/07/2018

Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất các Ban quản lý rừng phòng hộ: Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk Blô.

4:39 CH | 27/04/2018

Ngày 23/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, và có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2018; thay thế cho các Quyết định: Sô 175/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và số 504/QĐ-UBND ngày 12/7/2013.

9:16 SA | 17/04/2018

Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018.

3:41 CH | 30/03/2018

Ngày 21/3 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 53-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công”.

3:36 CH | 30/03/2018

Ngày 09/2 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 51-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết