Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quyết định đã thay thế các thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4 khoản I, mục 2, phần I (số 1, 2, 3, 4, khoản I, mục B, phần II); số 2, 3, 5, 6, 7, 8 khoản II, mục 2, phần I (số 2, 3, 5, 6, 7, 8, khoản II, mục B, phần II) tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các thủ tục hành chính số 16, 17, 18, 19 khoản IV, mục 1, phần I (số 1, 2, 20, 21, mục IV, phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Đồng thời cũng bãi bỏ thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 khoản III, mục 1, phần I (số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mục II, phần II) và số 10, 11, 12 khoản VII, mục 1, phần I (số 7, 8, 9 mục VIII phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và thủ tục hành chính số 1, khoản I, điểm C, mục 1, phần I (số 1, khoản 1, mục C, phần II) tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 14/05/2019 Lượt xem : 316
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết