Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố 03 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Ngày 02/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ thủ tục hành chính số 8, 9 khoản VII, phần I và II Quyết định số 817/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bốbộ thủ tục hành chính chung áp dụng cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các thủ tục hành chính mới ban hành: Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 06/08/2019 Lượt xem : 350
Quay Về

Website liên Kết