Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành mới 09 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và: Thay thế thủ tục hành chính: Số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 khoản IV, mục1, phần I (số7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mục IV, phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 khoản II, mục1, phần I (số1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,mục II, phần II);số 11 khoản V, mục1, phần I (số 6 mục V, phần II); số 1, 2, 3 khoản VIII, mục1, phần I (số1, 2, 3 mục IX, phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND  ngày  06 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân  dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; các thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 điểm 1, khoản A, mục1, phần I (số1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 điểm 1, khoản 1(cấp tỉnh), mục A, phần II); số 1, khoản IV, mục 2, phần 1(số 1, khoản IV, mục B, phần II); số1, 2, 4, 5, 6 điểm 1, khoản B, mục1,phần I (số1, 2, 4, 5, 6  điểm  1, khoản 1(cấp huyện), mục A, phần II) tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21tháng 11năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc côngbố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tumvà số1, khoản II, mục1, phần I (số1, mục A, phần II) tại Quyết định số 238/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Cũng tính đến thời điểm này có 74 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 26/08/2019 Lượt xem : 314
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết