Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày 07/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tại quyết định đã bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm: (1) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; (2) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; (3) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; (4) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn;

Đồng thời bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tại Bộ phận tiếp nhân và Trả kết quả cấp huyện gồm: (1) Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; (2) Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại; (3) Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số 1, 2, 3 khoản III, mục B tại Phụ lục danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tính đến thời điểm này, danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 85 thủ tục (tại Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 có 81 thủ tục); tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện còn 11 thủ tục và cấp xã có 08 thủ tục./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 07/05/2020 Lượt xem : 55
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết