Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày 07/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, bổ sung thủ tục hành chính "Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác" vào Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đồng thời, phê duyệt 10 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực lâm nghiệp của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó: 08 quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông; 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính số 3, 4 mục VI, phần A tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 07/09/2020 Lượt xem : 115
Quay Về

Website liên Kết