Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất nội dung Chương trình công tác toàn khóa Tỉnh ủy khóa XVI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3400/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 về việc đề xuất nội dung Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI và Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các nội dung cần đưa vào Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI và Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể:

1. Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những nội dung lớn, trọng tâm cần đưa vào Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI để tập trung lãnh đạo:

- Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu tiêu thụ giai đoạn 2021-2025 và tính đến năm 2030.

- Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, đầu tư phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030.

- Đề án đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

2. Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025:

- Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về phát triển NN UDCNC gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.

- Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02-3-2018 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Giám sát Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, đầu tư phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030

- Giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

- Giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Giám sát Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu tiêu thụ giai đoạn 2021-2025 và tính đến năm 2030

- Giám sát Đề án đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

- Tổng kết Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai

3. Chương trình công tác trọng tâm năm 2021:

3.1. Nội dung, đề án cần được Tỉnh ủy, Ban Thường vụTỉnh ủy cho ý kiến ban hành mới trong năm 2021

- Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu tiêu thụ giai đoạn 2021-2025 và tính đến năm 2030.

- Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, đầu tư phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030.

- Đề án đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

3.2. Nội dung cần được đánh giá, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát nhằm lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

- Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

- Sơ kết thực hiện Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02-3-2018 của Tỉnh ủy.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 18/09/2020 Lượt xem : 132
Quay Về

Website liên Kết