Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bổ sung 02 TTHC để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thú y vào Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Đồng thời phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết các thủtục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các bước xửlý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên  Hệ thống  thông  tin  một  cửa điện tử theo quy  định  tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Tính đến thời điểm, có 87/87 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 26/10/2020 Lượt xem : 76
Quay Về

Website liên Kết