Đăng Nhập
2:25 CH | 09/02/2017

Ngày 13/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình số 104/CTr-UBND, về Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở đó ngày 25/01/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 127/SNN-KH, về việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 để chỉ đạo các Chi cục, Trung tâm và Phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

7:40 SA | 03/01/2017

Ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Cônbg văn số 261-CV/TU về việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay và Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2017. Các file văn bản được đăng tải tại đây.

3:01 CH | 20/12/2016

Trên cơ sở Phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 26/5/2016 và Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về Kiện toàn Ban chỉ đạo, ngày 16/12/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum.

7:57 SA | 08/11/2016

Văn bản mới: Ngày 20/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2001/QĐ-TTg, về việc thưởng công trinhg phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2011-2015.

7:32 SA | 08/11/2016

Văn bản mới: Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

2:19 CH | 01/11/2016

Ngày 28/10/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 576-CV/BTGTU về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững là phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, cải tạo rừng, khai thác, chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái... đồng thời, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn văn của nghị quyết: 

3:32 CH | 11/10/2016

 

9:08 SA | 04/10/2016

Ngày 14/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

4:02 CH | 12/09/2016

Ngày 12/9/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về công tác phòng. chống lụt bão, nhằm ứng phó với cơn áp thấp nhiệt đới được dự báo là sẽ có ảnh hưởng lớn đến địa bàn tỉnh Kon Tum (Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1).

4:00 CH | 01/09/2016

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Văn bản số 134/BĐMDN ngày 21/7/2016 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Ngày 08/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1828/CTr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nội dung chi tiết của Chương trình được kèm theo.

Trang 3 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết