Đăng Nhập
9:37 SA | 05/09/2017

Thực hiện Công văn số 1516/VP-KT, ngày 31/7/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai văn bản 7536/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về triển khai công việc sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV. Sau đây xin giới thiệu toàn bộ nội dung tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ triển khai văn bản 7536/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về triển khai công việc sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV, cụ thể:

1:22 CH | 23/06/2017

Ngày 23/6/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Báo cáo số 223/BC-SNN về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

1:41 CH | 26/05/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1333/UBND-TD, ngày 22/5/2017, về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, theo đó ngày 24/5/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 867/SNN-TTr, về việc tăng cường công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. 

2:25 CH | 09/02/2017

Ngày 13/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình số 104/CTr-UBND, về Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở đó ngày 25/01/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 127/SNN-KH, về việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 để chỉ đạo các Chi cục, Trung tâm và Phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

7:40 SA | 03/01/2017

Ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Cônbg văn số 261-CV/TU về việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay và Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2017. Các file văn bản được đăng tải tại đây.

3:01 CH | 20/12/2016

Trên cơ sở Phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 26/5/2016 và Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về Kiện toàn Ban chỉ đạo, ngày 16/12/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum.

7:57 SA | 08/11/2016

Văn bản mới: Ngày 20/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2001/QĐ-TTg, về việc thưởng công trinhg phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2011-2015.

7:32 SA | 08/11/2016

Văn bản mới: Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

2:19 CH | 01/11/2016

Ngày 28/10/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 576-CV/BTGTU về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững là phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, cải tạo rừng, khai thác, chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái... đồng thời, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn văn của nghị quyết: 

3:32 CH | 11/10/2016

 

Trang 3 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết