Đăng Nhập
9:08 SA | 04/10/2016

Ngày 14/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

4:02 CH | 12/09/2016

Ngày 12/9/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về công tác phòng. chống lụt bão, nhằm ứng phó với cơn áp thấp nhiệt đới được dự báo là sẽ có ảnh hưởng lớn đến địa bàn tỉnh Kon Tum (Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1).

4:00 CH | 01/09/2016

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Văn bản số 134/BĐMDN ngày 21/7/2016 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Ngày 08/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1828/CTr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nội dung chi tiết của Chương trình được kèm theo.

8:20 SA | 16/08/2016

Thực hiện Thông tư số 23/2011/BTTTT ngày 11/8/2011 của Bộ Thông tin và Thuyền thông Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng vào bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Công văn số 4278/VPCP-TTĐT ngày 02/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất dùng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử. Ngày 29/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 1740/UBND-KGVX về việc thực hiện kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Nội dung chi tiết của văn bản được đính kèm tại đây: Thông tư số 23/2011/BTTTTCông văn số 1740/UBND-KGVX

2:25 CH | 12/08/2016

Ngày 04/8/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 147/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm và bàn giải pháp 06 tháng cuối năm 2016.

Nội dung chi tiết có file đính kèm

7:37 SA | 22/06/2016

Thực hiện Thông báo số 76/TB-VPVP ngày 09/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2016, Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của Đất nước, ngày 15/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1313/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông báo số 76/TB-VP của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung chi tiết Công văn số 1313

8:15 SA | 10/06/2016

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025.

 

2:59 CH | 26/05/2016

Căn cứ Văn bản hợp nhất số: 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của về Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số: 59/2013/NĐ-CP, ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Trên cơ sở các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật hiện hành, hướng dẫn việc thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum đã xây dựng Chương trình hành động năm 2016.

10:25 SA | 25/04/2016

 Ngày 13/4/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành động số 65/CTr-SNN về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biệu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

Trang 4 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết