Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên

Khối thi đua 12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng ngày 02/8.

Lãnh đạo của 12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết giao ước thi đua

Trên cơ sở Quyết định số 2680/QĐ-BNN-TCCB, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tổ chức Khối thi đua; theo đó Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên gồm các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai và Kon Tum.

Sáng ngày 02/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 12 tỉnh đã ký kết giao ước thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao.

2. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập quán triệt kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm cống lãng phí; thực hiện tốt chủ trương cải các hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

5. Tiêp tục quán triệt sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Triển khai có hiệu quả Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đau, khen thưởng và các Thống tư, Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phong trào thi đau “Cả nước chúng sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu số xã hội đạt nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch đề ra; phong trào “Cả nước chúng tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt việc thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ưng Văn Thanh

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 14/08/2019 Lượt xem : 380
Quay Về

Website liên Kết