A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Ngành Nông nghiệp và PTNT

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trên cơ sở Kế hoạch số 652/KH-UBND, ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum, tiếp tục thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 21-10-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Nhận thức rõ việc xây dựng văn hóa và con người Việt Nam có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam; văn hóa là nền tảng tinh thần, xây dựng văn hóa là tạo ra sức mạnh nội sinh để phát triển. Vì vậy, ngày 04/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 25/KH-SNN-VP, trong đó đề ra các giải pháp thực hiện, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Chương trình số 76-CTr/TU; Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn trong mỗi giai đoạn để thực hiện hiệu quả. Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, đề cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”và“tự chuyển hóa”trong nội bộ.

Ba là, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới, đảmbảo các tiêu chí phù hợp, thiết thực, đúng quy định; vận động thực hiện quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

Bốn là, tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sốngvăn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, công khai quy trình làm việc và người chịu trách nhiệm giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân của công chức, viên chức và người lao động; rà soát chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức; có hình thức khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục,tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Bảy là, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phát huy vai trò tư vấn và phản biện của các nhà khoa học trong quá trình xây dựng các Chương trình, Đề án giúp phát triển kinh tế./.

Bùi Đức Trung


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 6
Hôm qua : 506
Năm 2024 : 66.735
Năm trước : 296.797
Tổng số : 654.042