A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 99 TTHC trên các lĩnh vực, cụ thể như sau: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 06 TTHC; Lâm nghiệp 20 TTHC; Thú y 21 TTHC; Kiểm lâm 12 TTHC; Bảo vệ thực vật 11 TTHC; Thủy lợi 05 TTHC; Trồng trọt 16 TTHC; Thủy sản 03 TTHC;  Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 05 TTHC. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Kon Tum. Bãi bỏ TTHC số 5 mục VII phần I và II tại phần II của Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở này, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đề nghị tải xuống, hoàn thiện hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) để giải quyết đúng theo trình tự, thủ tục đã ban hành, cụ thể từng thủ tục như sau: 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (06 TTHC)

 

1.       

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

2.       

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

3.       

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

4.       

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

5.       

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

 

6.       

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

 

II

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (20 TTHC)

 

    1         

Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng của tỉnh (lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, cây trội cây đầu dòng)

 

   2         

Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp

 

   3         

Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô giống cây trồng lâm nghiệp

 

4  

Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô cây con

 

5  

Hủy bỏ Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp (do chủ nguồn giống tự nguyện đề nghị)

 

6  

Cải tạo rừng của tổ chức (trừ hộ gia đình, cá nhân, Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

7  

Công nhận vườn cây đầu dòng đối với cây trồng lâm nghiệp

 

8  

Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

 

9  

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

 

10  

Thẩm định và phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

 

11  

Giao rừng đối với tổ chức

 

12  

Cho thuê rừng đối với tổ chức

 

13  

Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh Kon Tum xác lập

 

14  

Thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với các trường hợp Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư)

 

15 

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

 

16  

Thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với chủ rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

 

17  

Thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp thuộc trường hợp quy định tại điểm e, g, h và i khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 cụ thể là: Sau 12 tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; sau 24 tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng (đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

 

18  

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

 

19 

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của các tổ chức

 

20 

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền hàng năm nay giải thể, phá sản

 

III

LĨNH VỰC KIỂM LÂM (12 TTHC)

 

1  

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

 

2  

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

 

Xác nhận lâm sản lưu thông

 

4

Đóng dấu búa Kiểm lâm

 

5  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES

 

6  

Cấp Chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của CITES

 

7  

Cấp đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

 

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

 

9  

Cấp Giấy phép vận chuyển gấu

 

10 

Xử lý đối với gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho Nhà nước

 

11 

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

12 

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng

 

IV

LĨNH VỰC THÚ Y (21 TTHC)

 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

 

4  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

5  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

 

6  

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

 

7  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

8  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

9  

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

 

10 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

11  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

12  

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

 

13  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

14  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

15  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 

16  

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

17 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

18  

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

 

19

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh tham gia hội chợ triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ triển lãm

 

20  

Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

 

21 

Cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đ điều kiện an toàn thực phẩm

 

V

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (11 TTHC)

 

1  

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật

 

2

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

 

3  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

4  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

5  

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

 

6  

Cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tập huấn an toàn hóa chất về thuốc bảo vệ thực vật

 

7  

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên các phương tiện của địa phương

 

8  

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có cả hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt)

 

9  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt

 

10 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn)

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

VI

LĨNH VỰC THỦY LỢI (05 TTHC)

 

1  

Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Kon Tum

 

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum

 

3  

Gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum

 

4  

Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum

 

5  

Gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum

 

   VII

THANH TRA (05 TTHC)

 

1  

Giải quyết khiếu nại lần đầu

 

2  

Giải quyết khiếu nại lần thứ hai

 

3

Giải quyết tố cáo

 

4  

Tiếp công dân

 

5  

Xử lý đơn thư

 

VIII

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (16 TTHC)

 

1  

Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi tỉnh Kon Tum

 

Đăng ký mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng hoạt động trên phạm vi tỉnh Kon Tum

 

Miễn giám sát đối với tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

 

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (Áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn)

 

6  

Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Kèm theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2)

 

Đăng ký công nhận nguồn giống là cây đầu dòng đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

8  

Đăng ký công nhận nguồn giống là vườn cây đầu dòng đối cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

9  

Đăng ký công nhận lại nguồn giống đối với cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng của cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

10 

Nhận xét, đánh giá kết quả khảo nghiệm và khả năng sử dụng phân bón mới được khảo nghiệm trên địa bàn tỉnh

 

11

Đăng ký chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi tỉnh Kon Tum

 

12 

Thẩm định nội dung và cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo khuyến nông, trình diễn, khuyến cáo sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón khác thuộc thẩm quyển quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

13 

Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

14  

Cấp mã số cho tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng

 

15 

Nhận xét, đánh giá kết quả khảo nghiệm và khả năng sử dụng phân bón mới được khảo nghiệm trên địa bàn tỉnh

 

16 

Đăng ký và công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trên địa bàn tỉnh (gọi là tiến bộ kỹ thuật) trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y và một số lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

IX

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá đóng mới)

 

2  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

 

Bùi Đức Trung

 


Tác giả: trung kt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 38
Hôm qua : 579
Năm 2024 : 70.134
Năm trước : 296.797
Tổng số : 657.441