A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Để thực hiện theo Kế hoạch số 500/KH-UBND, ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 02/3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-SNN, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; Đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC của các đơn vị thuộc và trực thuộc sở. Huy động sự tham gia giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó bảo đảm không xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của tỉnh ban hành trái thẩm quyền; Công bố đầy đủ, kịp thời TTHC, danh mục TTHC; trình phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch các thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và bằng nhiều hình thức phù hợp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tra cứu thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Rà soát quy định, TTHC để phát hiện và đề xất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; đơn giản hóa tối đa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC; Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định hiện hành. Kế hoạch tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ như sau:
1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC: các Chi cục, các Phòng chuyên môn Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát các quyết định đã được Bộ, ngành Trung ương công bố, công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC đảm bảo thời gian theo quy định; đồng thời cập nhật, công khai TTHC, danh mục TTHC theo đúng quy định đảm bảo để tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu.
2. Rà soát, đánh giá TTHC: Các Chi cục, các Phòng chuyên môn Sở thường xuyên rà soát quá trình thực hiện TTHC từ đó phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính còn vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC, kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện TTHC; Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC. Trong đó, tập trung vào việc công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính.
4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
6. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo các nội dung được giao tại Kế hoạch số 4011/KH-UBND  ngày  24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ.
7. Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương và các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.
8. Tiếp tục thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4193/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngoài ra, Kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác về kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở chỉ đạo của UBND.
Nguyễn Mạnh Hùng

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 273
Hôm qua : 570
Năm 2024 : 133.116
Năm trước : 296.797
Tổng số : 720.423