A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 1603/KH-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum về tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2023,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trực tiếp tham gia, góp phần xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

- Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành tựu của đất nước và vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền cho phù hợp thực tế của cơ quan, đơn vị mình và lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Nội dung, phạm vi, hình thức, thời gian tổ chức

2.1. Nội dung

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác vận động Công chức, viên chức và người lao động tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian đã qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2023); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian đến.

- Biểu dương, khen thưởng và động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

- Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn biết và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1603/KH-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum về tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2023.

2.2. Hình thức tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

a. Phần lễ:

- Khánh tiết, trang trí phần lễ:

+ Khánh tiết, trang trí: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng điểm tổ chức, có thể in Đảng kỳ và Quốc kỳ, tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chung với Market ngày hội, đảm bảo bố cục theo đúng quy định tại Nghị định trên.

+ Tiêu đề: Phía trên cùng ghi tên cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ở giữa ghi: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; phía dưới cùng: tên địa danh, ngày, tháng, năm tổ chức, như mẫu sau:

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 

NGÀY HỘI

TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM…

 

……, ngày…..tháng…..năm…..

- Chương trình phần lễ gồm các nội dung: (1) Văn nghệ chào mừng (nếu có); (2) Lễ chào cờ; (3) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; (4) Thông báo chương trình ngày hội; (5) Diễn văn khai mạc khẳng định vị trí, tầm quan trọng, đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua và phương hướng thời gian tới; (6) Tọa đàm, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào; (7) Công bố quyết định và trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (nếu có); (8) Đại biểu cấp trên phát biểu và tặng quà (nếu có); (9) Phát biểu đáp từ của người đứng đầu đơn vị tổ chức ngày hội; (10) Ký kết giao ước thi đua (nếu có), ra mắt mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (nếu có); (11) Tuyên bố kết thúc phần lễ.

b. Phần hội:

Các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực; có thể tổ chức trước, trong hoặc sau phần lễ một số nội dung sau:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo(huy động lực lượng sửa đường giao thông nông thôn, sửa nhà cho hộ gia đình chính sách…).

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, các gia đình chính sách…trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2.3. Phạm vi, thời gian

- Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở; đồng thời tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị mình để toàn thể công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện; tùy thuộc điều kiện của cơ quan, đơn vị có thể treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền…hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thời gian: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tập trung tổ chức từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 năm 2023

3. Phương pháp tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02 tháng 9; ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày 19 tháng 8 hằng năm...; phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt cộng đồng”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc”. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương có thể đề ra các khẩu hiệu khác về bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 365
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.884
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.191