A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Sau đây viết tắt là Nghị định 27/2022/NĐ-CP);
Thực hiện Thông báo số 53/TB-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp ngày 16 tháng 3 năm 2023. Trong đó có nội dung: Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện 03 Chương trình còn thiếu, chưa ban hành để hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình.
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 1809/BKHĐT-TCTT ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện 03 CTMTQG. Trong đó có hướng dẫn thực hiện quy định về mức hỗ trợ cụ thể một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại khoản 5 Điều 21 và khoản 5 Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP như sau: đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng quy định về định mức hỗ trợ nội dung của các chương trình Mục tiêu quốc gia, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. (Có Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo hồ sơ đề nghị đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định “Mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Góp ý cua tổ chức, cá nhân gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 04 tháng 04 năm 2023.
Hồ sơ gồm có: (kèm theo)
- Dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Phụ lục thuyết minh nội dung Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 393
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.912
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.219